اهداف

 

 

در شرکت سنجش اهداف به دو دسته تقسیم می گردند :

1- اهداف کیفی :

در راستای بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت و تولید قطعات با کیفیت یکسان و با grade A اهداف کیفی در کلیه سطوح سازمان تدوین گردیده است این سطوح شامل:

 

سطح کلی سازمان

سطوح واحدهای سازمان

فرایند ها

محصولات

پرسنل

 

2- اهداف تجاری :

شرکت سنجش اهداف تجاری خود را بر اساس طرح سبک و کار و یا نام اصلی آن طرح تجاری مشخص نموده و اهداف تجاری خود را عملیاتی و سپس به نتیجه می رساند .

کلیه اهداف در جلسلت بازنگری مدیریت پایش و اندازه گیری می گردد و اقدامات مقتضی شامل تأمین منابع برای رسیدن به اهداف تعیین شده تصویب و صورت می گیرد .

 

 

طراحی سایت و میزبانی فضا شرکت میناسافت