سیستم های مهندسی

 

 

در صنایع مختلف ، علوم و تکنولوژیهای متفاوتی مورد الزام و استفاده است . صنایع خودرو سازی رتبه دوم را پس ازصنایع هوا و فضا دارا می باشد . سیستم های تخصصی و مهندسی در این صنعت متعدد است از جمله می توان به تخصص های مکانیک ، الکترونیک ، برق ، طراحی قالب های صنعتی ، صنایع ساخت و تولید ، مدیریت بازرگانی مدیریت صنعتی ، MRP و ... را نام برد . سیستمهای گوناگونی در ساخت یک خودرو به کار گرفته می شود و بررسی هر قسمت از خودرو ، نیاز به شناخت علوم متنوع دارد تا خودرو سازان ، توانایی رقابت با یکدیگر در خصوص سرعت قدرت ، ایمنی ، آرامش ، زیبایی ، و دوام را برای مشتریان داشته باشند و همچنین قطعات تشکیل دهنده این مجموعه پیچیده که خودرو نام دارد ، هر روز دقیق تر ، با ایمنی بالاتر و نهایتا" مهندسی تر ساخته گردد .

 

 

 

 

طراحی سایت و میزبانی فضا شرکت میناسافت